หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารตำบล หัวไผ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
วิหารหลวงพ่อขาว
วัดโตนด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หัวไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
1
2
3
4
5
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 25 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 462 
 
 
 
-แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง- [ 25 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 419  
 
สห 0023.3/ว 3287 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3226 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3214 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธิีปฏิบัติตามหบลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3199 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3174 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3096 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเิงนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2783 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ 875 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2761 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2772 การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/5391 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 25 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2488 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เิงนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสง  [ 17 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2452 การสำรวจเลขรหัสประจำบ้านของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อปรับกรุงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 14 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3 /5136 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 14 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.6/ว 793 แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 -2570  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2448 การเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่ตัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 13 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2414 การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 เฉพาะโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2376 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  [ 7 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2377 การจัดสรรงบประมาณเงินอุหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566)  [ 7 ก.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2378 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งดวที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดืนอกันยายน 2566)  [ 7 ก.ค. 2566 ]  
 
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
 
 
 


กลุ่มจัดสานบ้านปากคลองบางกระเพียง
บึงบางกระเจ็ด จังหวัดสิงห์บุรี


 
 
 
 
 
 
อบต.บ้านหม้อ ปิดกั้นจุดกลับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ร่วมให้การต้อนรับ ข้าราชการโอนย้ายนางชุติมา บุญศรี ม [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.บางมัญ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของกลุ่มองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชนประจำปีงบปร [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
อบต.โพทะเล ประชุมประชาพิจารณ์ตามโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาสดุดีวีรชนนายทองแก้ว [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล กิจกรรมผู้สูงอายุวัยใสใส่ใจรักสุขภาพ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ข่าว มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครนักศ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.บางน้ำเชี่ยว เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์คู่มือการยืมทรัพย์สินของอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์รถยนต์ส่วนกลางอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพปี2566ของอบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน/คณะกรรมการพัฒนา อบต.จักรสีห์ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมารถยนต์พาหนะปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
   
เลิฟซี ทราเวล (20 ก.ย. 2566)    อ่าน 55  ตอบ 0  
เรียนคอร์สขายของออนไลน์ตัวต่อตัว 0819775530 เริ่มขายของออนไลน์สำหรับมือใหม่จะขาย (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 474  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 231  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 ธ.ค. 2563)    อ่าน 1167  ตอบ 0  
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หัวไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา


 
 
E-Service
 
จองห้องประชุมออนไลน์ แจ้งคำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-588-167
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่